W tej smutnej chwili, gdy odchodzi osoba bliska naszemu sercu, staramy się, by organizacja pochówku przebiegała w sposób godny i profesjonalny. Śmierć najbliższej, ukochanej osoby jest ciężkim przeżyciem i często nas zaskakuje. Jest to trudny okres dla rodziny albowiem nie każdy jest na siłach, aby wszystko załatwić samemu, uporać się ze żmudną organizacją, formalnościami, wyborem trumny i ustaleniem obrządku kościelnego.

Firma Pogrzebowa "MAJ" pomoże Państwu przejść przez wszystkie formalności i wesprze w przygotowaniu pięknej uroczystości pogrzebowej. Zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem, który ułatwi Państwu poczynienie pierwszych kroków w tej trudnej sytuacji. W przypadku wątpliwości , służymy Państwu pomocą. Zachęcamy do kontaktu z nami.

 

Komu przysługuje zasiłek z ZUS?

 • członkowi rodziny,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osobie obcej, jeżeli pokryli koszty pogrzebu.

Przy przyznawaniu zasiłku członkowie rodziny to:

 • małżonek (wdowa i wdowiec), także pozostający w separacji orzeczonej wyrokiem sądu,
 • rodzice, ojczym, macocha oraz osoba przysposabiająca,dzieci własne,
 • dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowie,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

 

Wysokość zasiłku pogrzebowego:

 • członkowi rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu;
 • osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej,  gminie,  powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Wymagane dokumenty do uzyskania zasiłku:

 • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12).
 • Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
 • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
 • Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
 • Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
 • Uwaga! Akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może być to tymczasowy akt zgonu – wtedy powinien być wystawiony w Polsce.

 

Z godnością i szacunkiem pomagamy w trudnych chwilach.

Realizacja: MAXIGRAF