Wysokość zasiłku pogrzebowego:

  • członkowi rodziny – 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu;
  • osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej,  gminie,  powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby lub podmioty – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Wymagane dokumenty do uzyskania zasiłku:

  • Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12).
  • Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
  • Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
  • Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
  • Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
  • Uwaga! Akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może być to tymczasowy akt zgonu – wtedy powinien być wystawiony w Polsce.

 

Z godnością i szacunkiem pomagamy w trudnych chwilach.

Realizacja: MAXIGRAF